top of page

Salgsbetingelser

1 ANVENDELSE

1.1 Alle Sylinderakuttens tilbud, salg og leveringer reguleres av disse betingelser og vilkår, med mindre annet er skriftlig avtalt. Kjøpers egne generelle eller spesielle kjøpsbetingelser får ikke anvendelse med mindre WN skriftlig har godkjent disse

2 TILBUD, SALG, KVALITETER

2.1 Våre tilbud er ikke bindende med mindre annet er sagt uttrykkelig. Bindende tilbud er avhengig av vår skriftlige ordrebekreftelse.

2.2 Våre leveranser skjer i henhold til Sylinderakuttens standarder med hensyn til kvalitet og dimensjonstoleranser når ikke noe annet er spesifisert og avtalt.

2.3 Spesifikasjoner angående vekt, dimensjoner, ytelser, pris, tekniske- og andre data i brosjyrer, kataloger, prospekter, sirkulærer, annonser, prislister o.l. er veiledende og er ikke bindende for oss med mindre de uttrykkelig er inkludert i ordrebekreftelsen.

 

3 KVANTUM

3.1 Ved avtale om levering av varer som ikke er lagervare i standardpakning, har vi rett til å levere inntil 10% mer eller mindre enn avtalt dersom ikke praksis eller kutyme innen bransjen tilsier andre avviksgrenser. Kjøper har ikke rett til å kreve etterlevering, erstatning eller heving eller til å avvise leverte varer så lenge vi holder oss innenfor denne toleranse. Leveranse utover avtalt mengde avregnes etter avtalt enhetspris. Ved større bestillinger er vi berettiget til å foreta delleveranser.

 

4 LEVERINGSTID

4.1 Angitt leveringstid er retningsgivende og ikke bindende med mindre annet er særskilt avtalt.

4.2 Kjøper har ikke rett til å heve kjøpet ved forsinket levering med mindre dette er særskilt avtalt eller det ville virke åpenbart urimelig å kreve at avtalen opprettholdes. Det kan ikke reises erstatningskrav mot selger om erstatning for direkte eller indirekte kostnader knyttet til forsinket levering, med mindre dette er skriftlig avtalt mellom kjøper og selger.

4.3 Hvis kjøper ikke innen rimelig tid etter at han er varslet om at varen er klar for levering, henter varen eller gjør det som er nødvendig for at vi kan sende den, er vi berettiget til å heve avtalen og/eller besørge varen solgt for kjøpers regning og risiko og uten ansvar for oss. Vi har i alle tilfeller krav på erstatning for utgifter og tap som kjøpers forsinkelse påfører oss, herunder bl.a. renter og lagringsomkostninger.

5 FORCE MAJEURE OG LIGNENDE FORHOLD

5.1 Hvis det etter avtaleinngåelse inntrer omstendigheter som vi ikke kan forhindre og som umuliggjør eller i betydelig grad vanskeliggjør rettidig oppfyllelse, utelukker det krav fra kjøper om erstatning samtidig som leveringstidspunktet utsettes. Dette gjelder bl.a. slike omstendigheter som arbeidskonflikt, brann, flom, lynnedslag, ras, krig, mobilisering og andre militærinnkalleiser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, maskinskade, eksport- og importrestriksjoner, opprør og uroligheter, verksuhell, utilstrekkelig tilførsel av råstoffer, vann, kraft og drivstoff, svikt i leveranser fra underleverandør og andre vesentlige forstyrrelser i tilvirkningen.

5.2 Forsinkelser som skyldes ovennevnte omstendigheter gir ikke rett til heving med mindre de er av varig karakter. l så fall har begge parter rett til å heve avtalen helt eller delvis.

5.3 Ønsker vi å påberope oss omstendigheter som nevnt i dette punkt, plikter vi uten ugrunnet opphold, å underrette kjøper om dette.

 

6 FORSENDELSE/RISIKO

6.1 Hvis ikke annet er avtalt, leveres våre varer EXW (Ex Works) i henhold til Incoterms®2010

6.2 I de tilfeller kjøper ikke henter varen/sørger for egen transport, plikter kjøper å gi nødvendige instruksjoner om forsendelsesmåten ved bestilling eller rimelig tid før levering. Unnlates dette, kan vi velge forsendelsesmåte uten ansvar for oss.

 

7 PRISBEREGNING

7.1 Alle priser er å forstå ekskl. merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter. I tilfeller hvor pris ikke er avtalt, skal leveringsdagens pris gjelde. Er pris avtalt, tas det for importerte varer forbehold om tillegg dersom valutakursen på leveringstidspunktet overstiger kursen på prisfastsettelses-tidspunktet med mer enn 2 %. Innsigelse mot fakturaen må meddeles Sylinderakutten innen 10 dager etter mottak av faktura. Fraktkostnader kommer i tillegg dersom dette ikke er spesifisert på ordrebekreftelse eller tilbud.

 

8 SALGSPANT

8.1 Sylinderakutten forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for sine tilgodehavender inntil disse, inkludert eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt. Sylinderakutten har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake dersom kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

 

9 BETALINGSBETINGELSER

9.1 Våre betalingsbetingelser er netto pr. 15 dager. Eventuelle avvik fra dette skal tydelig fremgå av ordrebekreftelsen.

9.2 Ved forsinket betaling plikter kjøper å betale morarente etter de fastsatte betalingsbetingelser i henhold til ordrebekreftelse.

9.3 Vi forbeholder oss rett til å kreve at kjøperen før levering stiller sikkerhet for riktig betaling.

9.4 Når varen er klar til levering, faktureres den selv om kjøper ikke har mottatt eller hentet varen når dette ikke skyldes vårt forhold.

10 REKLAMASJONER OG ANSVARSBEGRENSNING

10.1 Alle reklamasjoner må skje skriftlig straks feil er eller burde vært oppdaget.

10.2 Hvis det viser seg at levert varer lider av mangler, som vi svarer for, har vi valget mellom å avhjelpe mangelen, å foreta omlevering eller å kreditere kjøperen for hele eller deler av fakturabeløpet. Ved hel kreditering har vi krav på at den mangelfulle vare blir stilt til vår disposisjon.

10.3 Kjøperen kan kun gjøre krav gjeldende for den del av en leveranse som er mangelfull.

10.4 Vårt ansvar er i alle tilfeller begrenset oppad til varens fakturaverdi, og vi har intet ansvar for skade eller tap som skyldes varens videre anvendelse eller for andre former for indirekte skade eller tap.

 

11 TVISTER

11.1 Alle tvister som måtte oppstå mellom Sylinderakutten AS og kjøper skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene, eventuelt ved hjelp av advokatmegler eller annen megler.

11.2 Tvister som ikke lar seg løse gjennom forhandlinger reguleres av norsk lov og løses ved hjelp av de alminnelige domstoler, med Hedmarken Tingrett som rett verneting.

 

12 PERSONVERN

12.1 Hvis vi behandler personopplysningene dine i forbindelse med vår bruk av informasjonskapsler, har du som bruker enkelte rettigheter. Du kan for eksempel be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler. Mer informasjon om dine rettigheter finner du i vår personvernerklæring

bottom of page